مدیریت: دکتر داود مختاری

مدیریت: دکتر داود مختاریمتولد: 1359

سوابق علمی و اجرائی:

1-مدیر دبیرستان دانش (دوره اول) از سال 1393

2- عضو هیئت رئیسه مجتمع آموزشی و فرهنگی دانش مختاری پر

3- مدیر عامل مجتمع آموزشی و فرهنگی دانش مختاری پر

4- لیسانس مهندسی برق - گرایش کنترل - دانشگاه صنعتی تبریز

5- فوق لیسانس مدیریت کسب و کار - دانشگاه امیرکبیر

6- فوق لیسانس MBA از دانشگاه اشتنبایس - برلین - آلمان

7- دکترای مدیریت کسب و کار - دانشگاه تبریز

8- گذراندن دوره عالی کسب و کار - دانشگاه پاریس