موسس: محمدرضا مختاری

موسس: محمدرضا مختاریمتولد : 1330

سوابق علمی:

لیسانس علوم تربیتی - گرایش مدیریت آموزشی - دانشگاه ارومیه

سوابق اجرائی:

1- موسس مجتمع آموزشی و فرهنگی دانش مختاری پر

2- مدیر مدرسه راهنمایی دانش - از سال 1371 الی 1393

3- رئیس هیئت مدیره مجتمع آموزشی و فرهنگی دانش مختاری پر

4- مسئول آموزش راهنمایی اداره آموزش پرورش ناحیه دو - به مدت 5 سال

5- مسئول کارگزینی آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه - به مدت 5 سال

6- عضو شورای هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی استان آذربایجان غربی - به مدت 20 سال 

7- عضو شورای هماهنگی مدارس عیردولتی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه - به مدت 28 سال