گروه های آموزشی دبیرستان پسرانه دانش (دوره اول)

گروه های آموزشی دبیرستان پسرانه دانش (دوره اول)گروه ریاضیات: منصور عشرتی - داود مختاری - مجید درفش پور - هادی هادوی - صفر جلیلی

گروه علوم تجربی: احمد ممی پور - قاسم گنجی - بهمن طلایی - کلام روزه

گروه زبان عربی: ابراهیم خلیل جعفردوست - محمد رزم دیده - سیاوش تاج الدینی

گروه ادبیات فارسی: مهدی فطانت - سیاوش تاج الدینی - منصور مرتضوی

گروه زبان انگلیسی: محمدحسن بحیرایی - سعید نابغی - فراز حسنی

گروه مطالعات اجتماعی: سیفعلی نوری - رضا مطلب فائد

گروه معارف: محمدعلی کریم زاد حق - محمد رزم دیده - حسین توفیقی

گروه کار و فناوری: طیب جافر

گروه تربیت بدنی: غلامحسین درگاهی

گروه تفکر و سبک زندگی: اکبر آقازاده

گروه هنر: محرم ایرانجوی

گروه آمادگی دفاعی: بهرام افراسیابی

مشاور: علیرضا قلیزاده آذری