گروه های آموزشی دبیرستان پسرانه دانش (دوره اول)

گروه های آموزشی دبیرستان پسرانه دانش (دوره اول)گروه ریاضیات: منصور عشرتی - داود مختاری - مجید درفش پور

گروه علوم تجربی: احمد ممی پور - قاسم گنجی - بهمن طلایی

گروه زبان عربی: ابراهیم خلیل جعفردوست - محمد رزم دیده

گروه ادبیات فارسی: مهدی فطانت - سیاوش تاج الدینی

گروه زبان انگلیسی: محمدحسن بحیرایی - سعید نابغی

گروه مطالعات اجتماعی: سیفعلی نوری - رضا مطلب فائد

گروه پیام های آسمانی: محمد رزم دیده - حسین توفیقی

گروه قرآن: محمدعلی کریم زاد حق 

گروه کار و فناوری: طیب جافر

گروه تربیت بدنی: نیما احمدی

گروه تفکر و سبک زندگی: اکبر آقازاده

گروه هنر: محرم ایرانجوی